Otwarta Pestka

OGłOSZENIA DUSZPESTKARSKIE - [SWIADOMOSC] PORADNIK KONSUMENTA KONOPI

Administrator - 2010-01-21, 22:18
: Temat postu: [SWIADOMOSC] PORADNIK KONSUMENTA KONOPI


Poradnik Użytkownika Konopi
Obowiązkowy dla każdego


.::POSIADANIE::..
Zamień zawiasy na znikomą szkodliwość społeczną czynu !!Opracowanie tekstu:
Inicjatywa Wolne Konopie
Korekta oraz skład: gota,siou,jedrek
wersja 1.2/2010r.
[ UZUPEŁNIENIE O UPRAWE ]==========================================


Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi:

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(...)
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z orzecznictwa:
„na podstawie tego przepisu karalny jest każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej "wbrew przepisom ustawy", a więc w celu dalszej sprzedaży lub udzielenia ich innej osobie, jak i w celu samodzielnego zażycia - czy to za jakiś czas czy niezwłocznie, jeżeli sprawca posiada środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. I KZP 22/09)

Na szczęście granice odpowiedzialności karnej wyznacza w polskim systemie prawa art. 1 kodeksu karnego, który stanowi:
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Nie zmieniają tego ani przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ani cytowane wyżej postanowienie SN.

Należy przytoczyć fragment uzasadnienia prawnego do jednego z wyroków SN, z dnia 25 stycznia 2000 r. (WKN 45/99), w którym SN wskazał funkcję pojęcia szkodliwości społecznej czynu na gruncie prawa karnego: „ Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, który pozbawiony jest cechy społecznej szkodliwości. (...) kodeks karny zajął stanowisko, że "...przestępność czynu zależy od stopnia jego społecznej szkodliwości (jego karygodności). Nie każdy czyn karalny, realizujący znamiona czynu zabronionego, jest karygodny. Karygodne są tylko takie czyny, które osiągnęły wyższy niż znikomy stopień społecznej szkodliwości" (...). Podobnie wypowiadali się przedstawiciele doktryny: "Nie każdy czyn karygodny, realizujący znamiona czynu zabronionego jest karalny. Karygodne są tylko takie czyny, które osiągnęły wyższy, niż znikomy stopień społecznej szkodliwości" (...). "Projekt do definicji czynu zabronionego nie wprowadził elementu materialnego. Odwołał się do niego w związku ze znikomą szkodliwością czynu, co pozwala rozstrzygać problemy rozwiązywane w wielu kodeksach, przy pomocy zasady oportunizmu prokuratorskiego.”

Warto wskazać, że kwestia wprowadzenia do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. oportunizmu prokuratorskiego, tak żywo dyskutowana przy okazji propozycji nowelizacji ustawy w lipcu zeszłego roku, była zupełnie bezprzedmiotowa – zasadę oportunizmu realizuje, nie bez przypadku, art. 17 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym postępowania karnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza gdy szkodliwość społeczna czynu jest znikoma. Dotyczy to wszelkich przepisów karnych w całym systemie prawa, których stosowanie oparte jest na kpk.

Wracając do orzeczenia SN – „Istotniejsze jest jednak to, że nazwa «szkodliwość» nawiązuje do popełnionego przestępstwa, do sumy bezprawia z nim związanego. (...) Decydując się na wprowadzenie pojęcia "społecznej szkodliwości" czynu, twórcy kodeksu karnego z 1997 r. kierowali się głównie racjami natury pragmatycznej (...). Element ten prawidłowo rozumiany w państwach demokratycznych spełnia bardzo pożyteczną rolę. Typ ustawowy, stanowiący wzorzec czynu zabronionego, nie zawsze będzie uwzględniać liczne i różnorodne cechy poszczególnych czynów realizujących znamiona tego wzorca. Mogą one mieć istotne znaczenie z punktu widzenia ujemnej zawartości czynu - jego społecznej szkodliwości. Może się okazać, że pewna przestrzeń ocen stopnia społecznej szkodliwości czynów, realizująca znamiona wzorca, nie została dostrzeżona lub też została niedostatecznie uwzględniona przez ustawodawcę. Nie da się przecież wykluczyć sytuacji, że pewne cechy indywidualizujące czyn mogą w ostatecznej ocenie powodować, że jego ujemna zawartość z punktu widzenia założonego przez ustawodawcę stopnia społecznej szkodliwości będzie nietypowa (...).”

Naszym zdaniem, na taką okoliczność może powoływać się każdy konsument ziela i żywicy konopi. Posiadanie kilku gramów na własny użytek nie jest przecież dokonywane ze względu na jakiś szczególny zły zamiar sprawcy, o czym powszechnie wiadomo. Sprawca nie narusza niczyich dóbr, nie wyrządza żadnej szkody, wreszcie – sam nie chce być traktowany jak przestępca. Trudno zatem przyjąć aby takie posiadanie było czynem w jakimkolwiek stopniu społecznie szkodliwym, karygodnym.

SN: „Jeśli więc autorzy twierdzą, że "według przyjętego przez k.k. założenia, sędzia oceniając czyn sprawcy nie będzie mógł poprzestać na stwierdzeniu, że czyn ten realizuje wszystkie znamiona typu czynu zabronionego i przejść od razu do ustalenia winy – będzie musiał zbadać wcześniej, czy badany czyn nie zawiera typowo niskiej społecznej ujemności, czy nie jest społecznie szkodliwy w stopniu znikomym" – to wyłania się pytanie o szerszym zasięgu, a mianowicie: czy unormowanie w art. 1 i 2 k.k. pełni rolę regulatora odpowiedzialności karnej i czy w wypadku stwierdzenia, iż czyn nie zawiera żadnego stopnia społecznej szkodliwości, istnieje podstawa do wydania wyroku uniewinniającego? Skład sędziów Sądu Najwyższego orzekający w tej sprawie prezentuje pogląd opowiadający się za pozytywnymi odpowiedziami na tak sformułowane pytania. (...) Praktyczne stosowanie prawa prowadzić może do wniosku, że art. 1 § 2 k.k. pełni rolę regulatora odpowiedzialności karnej, gdyż w przeciwnym wypadku doszłoby do "...samobójstwa wymiaru sprawiedliwości, gdyby miał on reagować karami w zupełnie błahych wypadkach dopuszczania się przez sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary". W tego rodzaju sytuacji A. Wąsek celnie przytacza wypowiedź W. Woltera, iż rola regulatora odpowiedzialności karnej jest wówczas wskazana, gdy "...typ czynu zabronionego strzela poza cel". ”

Sentencja wyroku brzmiała natomiast:

„Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, który pozbawiony jest cechy społecznej szkodliwości. Tego rodzaju wypadek w postępowaniu karnym należy potraktować analogicznie jak wystąpienie okoliczności określonej w art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., tj. "że sprawca nie popełnia przestępstwa".”

Postępowanie w sprawach o posiadanie nielegalnych narkotyków toczy się według przepisów kodeksu postępowania karnego. Nawiązując do omówionej wyżej funkcji pojęcia szkodliwości społecznej czynu, art. 17 § 1 pkt 3 kpk nakazuje nie wszczynać postępowania a wszczęte umorzyć. To organ prowadzący postępowanie (policjant, prokurator) ma obowiązek zbadać, czy dany przypadek posiadania charakteryzuje się cechą społecznej szkodliwości. W przypadku posiadania niewielkiej ilości marihuany mamy do czynienia z ewidentnie błahym naruszeniem prawa z uwagi na niewielką ilość i niewielką szkodliwość posiadanego środka, co zgodnie ze zdrowym rozsądkiem nakazuje wykluczyć element szkodliwości społecznej takiego czynu.

Niestety sposób sformułowania art. 62 doprowadził do patologicznej praktyki wszczynania postępowania i karania osób posiadających niewielkie ilości na użytek własnej konsumpcji, pomimo braku indywidualizującej takie przypadki posiadania cechy szkodliwości społecznej czynu. „Przyczynili się” do tego sami konsumenci, nieświadomie przyznający się do popełnienia przestępstwa w związku z posiadaniem śmiesznych często ilości, poddający się dobrowolnie karze w trybie przewidzianym w art. 387 kpk, na podstawie porozumienia z prokuratorem. Jest to doskonały przykład wspomnianego wyżej samobójstwa wymiaru sprawiedliwości, gdzie typ czynu zabronionego strzela poza cel.

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ ??

Wychodzimy z założenia, że posiadanie marihuany na własny użytek nie jest przestępstwem.
Jest błahym naruszeniem art. 62, które z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu (m.in. ze względu na fakt znikomej szkodliwości samej marihuany) nie podlega karaniu.

W przekonaniu organów ścigania posiadanie każdej ilości jakichkolwiek środków odurzających wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jest karalne. Należy zatem liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania karnego przez organy ścigania. Nie należy się z drugiej strony obawiać wymierzenia kary. Poniższe wskazówki mają na celu pomóc zmniejszyć dolegliwości związane z ewentualnym postępowaniem karnym.

Nie należy posiadać ani zażywać nielegalnych narkotyków w okolicach szkół, obiektów sportowych, placówek służby zdrowia itp. Posiadanie w takim miejscu może skutkować surowszą odpowiedzialnością karną – nikt nie chce dilerów w szkołach. Nielegalne Narkotyki na własny użytek powinny być przechowywane w sposób wykluczający podejrzenie handlu – woreczek z zamknięciem strunowym, czy nienaruszone sreberko od razu wzbudzają takie podejrzenie.


Kontrola osobista

– w praktyce jest równoznaczna z przeszukaniem odzieży lub podręcznych bagaży. Przeważnie w wyniku takiej rutynowej kontroli dochodzi do wykrycia posiadania niewielkich ilości narkotyków.

Na etapie kontroli osobistej policjant ma pewne uprawnienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania nielegalnych narkotyków. W praktyce nie warto stawiać oporu. Możliwości zaskarżenia czynności funkcjonariuszy Policji, choć przewidziane w prawie, mają charakter czysto fasadowy. Nawet jeżeli nie posiadamy nielegalnych narkotyków, lepiej poddać się kontroli i postępować zgodnie z poleceniami funkcjonariusza. Dobrze jest nosić przy sobie dokument tożsamości. Osoba posiadająca dokument ze zdjęciem jest zawsze w lepszej sytuacji, niż osoba której tożsamości nie można od razu ustalić.

Jeżeli już okaże się, że jednak mamy nielegalne narkotyki, należy pogodzić się z sytuacją – w ciągu 24 godzin będziemy wolni. Sytuacja nie jest tak tragiczna jak próbują przedstawiać to funkcjonariusze Policji. Przekonywanie ujętej osoby o nieuchronności kary za posiadanie narkotyków to głupi nawyk, który należy po prostu zignorować. Człowiek rodzi się wolny, a to, że zażywa niedozwolone prawnie narkotyki nie pozbawia go ani człowieczeństwa ani prawa do wolności. Czuj się niewinny. Z punktu widzenia prawa karnego Twój czyn nie jest przestępstwem, niestety można tego dowieść dopiero przed sądem. Twojego suszu już natomiast nigdy nie zobaczysz!

Prawo milczenia

Po pierwsze – prawo do odmowy składania wyjaśnień tudzież odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania bez podania powodów, na każdym etapie postępowania (art. 175 kpk).

Najlepiej ograniczyć się do stwierdzenia, że środki odurzające przeznaczone są na własny użytek, to nie jest przestępstwo, a następnie sformułować wypowiedź następującej treści:

Na podstawie art. 175 kodeksu postępowania karnego przysługuje mi prawo do odmowy składania wyjaśnień, z którego w tym momencie korzystam i odmawiam odpowiedzi na wszelkie pytania.

W przypadku zatrzymania grupy osób, każda z nich może w ten sposób odmówić odpowiedzi na każde pytanie, w szczególności dotyczące konsumpcji środków odurzających, udziału osób współzatrzymanych, sposobu wejścia w posiadanie narkotyków itp.

Na wszelkie próby stosowania nacisku psychicznego typu straszenie więzieniem i kosztami postępowania, obietnice złagodzenia kary bądź wypuszczenia w zamian za zeznania, sugestie w stylu „Twój kolega powiedział, że ma od Ciebie”– nie powinno się w ogóle reagować. Podejrzany ma prawo nic nie wiedzieć i odpowiada tylko w granicach własnego zawinionego działania.

Wszelkie informacje dotyczące wspólnego spożywania środków odurzających należy zachować dla siebie – częstowanie kolegi jointem też jest „karalne” w rozumieniu ustawy i nie warto dostarczać w ten sposób informacji mogących działać na naszą niekorzyść. W razie wątpliwości należy powtarzać w kółko podaną wyżej formułkę:

Na podstawie art. 175 kodeksu postępowania karnego przysługuje mi prawo...

Dobrze jest przyjąć postawę „obrażonego kota”, czyli odmawiać odpowiedzi, unikać dyskusji, podawać tylko niezbędne informacje (np. własne dane osobowe), a na wszelkie zaczepki odpowiadać, że posiadanie na własny użytek nie jest przestępstwem. Posiadanie niniejszego dokumentu będzie dodatkową zaletą.

Uwaga!
Jeżeli policjant twierdzi co innego, niż napisane zostało w tym punkcie – nie ma racji.

Badania lekarskie

Jeżeli jesteś pod wpływem środka odurzającego, poinformuj o tym natychmiast, żądając przeprowadzenia badania lekarskiego. Już na tym etapie można próbować uniknąć zatrzymania, lub przynajmniej poprawić jego warunki.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o Policji, oraz przepisów rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, osobie zatrzymanej udziela się niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej lub poddaje niezbędnym badaniom lekarskim w przypadku, gdy osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu, a w szczególności, kiedy sama zażąda udzielenia pomocy lekarskiej.

Stan odurzenia środkami odurzającymi niewątpliwie jest stanem zagrażającym zdrowiu!

Jeśli jesteś osobą uzależnioną, również od THC (schorzenie wymagające stałego lub okresowego leczenia) tym bardziej należy zażądać badania – jeszcze bardziej obliguje to Policję do umożliwienia kontaktu z lekarzem.

Policja ma obowiązek niezwłocznie przewieźć osobę zatrzymaną do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, gdzie przeprowadzający badanie lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

Zatrzymanie

Zatrzymanie procesowe to krótkotrwałe pozbawienie wolności, stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Zwykle trwa do 24 godzin, w zależności od zasobów kadrowych danej jednostki Policji, choć w skrajnych przypadkach może wynieść nawet dwie doby. Nic przyjemnego.

Naszym zdaniem, w „sprawach o narkotyki” można odpuścić sobie składanie zażalenia, żądanie kontaktu z adwokatem, powiadomienie najbliższych (ci zostaną powiadomieni podczas przeszukania). Wszystkie te gwarancje proceduralne ochrony praw zatrzymanego mają charakter fasadowy – ładnie wyglądają w kodeksie obowiązującym przecież w państwie prawa, w praktyce jego stosowania nie funkcjonują w ogóle. Szkoda nerwów i nadziei.

Jedna uwaga! Protokół zatrzymania, który zostaje Ci przedłożony do podpisu, będzie pierwszym dokumentem, z którym zapozna się w twojej sprawie prokurator. Warto zatem nieco przyozdobić ten dokument, do czego gorąco zachęcamy. Na pytanie, czy żądamy kontaktu z adwokatem odpowiadamy TAK , po czym dodajemy, że chcemy nawet wskazać konkretnego adwokata, i chcemy, żeby informacja ta znalazła się w protokole. Następnie wskazujemy, w zależności od tego w jakim województwie doszło do zatrzymania, nazwiska trzech adwokatów z listy umieszczonej na końcu poradnika.

Na przykładzie woj. Mazowieckiego:

adw. ZIEMISłAW GINTOWT
adw. Andrzej Orliński
adw. Włodzimierz Barański
- Okręgowa Rada Adwokacka W WARSZAWIE

Zasadą jest, że oskarżony może mieć maksymalnie trzech obrońców. Skoro tak, to należy skorzystać z tej możliwości jak najszybciej. Efekt będzie taki, że każda z trzech wskazanych osób otrzyma faksem informację o Twoim zatrzymaniu. Bez obaw, to nic nie kosztuje, nie musimy wcale później korzystać z ich pomocy. Nawet się nami nie zainteresują! Ale prokurator, który ujrzy na protokole zatrzymania nazwiska trzech najważniejszych adwokatów w województwie... 3 razy zastanowi się, czy na pewno warto wnosić do sądu akt oskarżenia.

Pełna lista obrońców dla każdego województwa na końcu Poradnika – sprawdź, kto w Twoim województwie stoi na straży konsumentów konopi. Raz jeszcze gorąco polecamy!!

Tryb 24 godzinny

Na tryb 24 godzinny nie licz. W przypadku zastosowania trybu 24 godzinnego – niesłychana rzadkość – przed sądem przyznajesz się po prostu do popełnionego czynu i żądasz umorzenia postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Gdy na rozprawie uzyskasz głos, odczytujesz wyjaśnienia, których tekst znajdziesz poniżej.


Przesłuchanie

Przesłuchanie prowadzi już zwykły szeregowy funkcjonariusz (podający się czasem za oficera śledczego) jako rutynową czynność służbową.

Wyjaśniasz że posiadałeś środki odurzające na własny użytek bądź korzystasz z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Dobrym posunięciem może być złożenie wyjaśnień na piśmie, jako załącznik do protokołu przesłuchania. W tym celu warto również posiadać gotowe pismo (wyjaśnienia o których była wzmianka przy wskazówkach co do trybu 24godzinnego), które po uzupełnieniu i opatrzeniu datą podpisujemy i żądamy załączenia do protokołu.

Niniejszym pragnę wyjaśnić, że posiadany przeze mnie wbrew ustawie środek odurzający w postaci ............. g marihuany przeznaczony był na mój osobisty użytek, nie zamierzałem udostępniać go innym osobom. Jednocześnie wyjaśniam, że w mojej ocenie posiadanie marihuany w niewielkich ilościach dla osobistego użytku nie jest przestępstwem z uwagi na brak cechy społecznej szkodliwości czynu. Posiadanie przeze mnie wbrew ustawie środka odurzającego w postaci marihuany jest ewidentnie błahym naruszeniem prawa, z uwagi na jego niewielką ilość i niewielką szkodliwość marihuany stwierdzoną w literaturze naukowej i podkreślaną od lat w przestrzeni publicznej, co zgodnie ze zdroworozsądkowym podejściem nakazuje wykluczyć element szkodliwości społecznej mojego czynu. Pragnę podkreślić, iż moje bezprawne działanie nie wyrządza nikomu szkody, nie stwarza zagrożenia dla niczyich dóbr, nie jest też wyrazem szczególnie złego zamiaru łamania prawa, który zasługiwałby na potępienie ze strony społeczeństwa w demokratycznym państwie prawnym, zatem nie może być uznane za zachowanie karygodne.

Na propozycję przyznania się do popełnienia zarzucanego czynu i dobrowolnego poddania się karze możesz zareagować szczerym śmiechem albo zwyczajnie kulturalnie odmówić.

Po przesłuchaniu żądasz doręczenia:
1)pisemnego zatwierdzenia zatrzymania osoby oraz rzeczy (narkotyków) – jeżeli nie zostało to wcześniej zgłoszone,
2)pisemnego uzasadnienia postawienia zarzutów,
3)postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania osoby/pomieszczenia jeśli takowe miało miejsce,
4)wezwania do zaznajomienia z aktami postępowania.

Żądanie powyższych dokumentów odbywa się poprzez zgłoszenia do protokołu – o to wszystko zapyta policjant.

Jesteś wolny

Wychodzisz wolny i czekasz na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.Gdyby sprawa skończyła się w sądzie
Może się zdarzyć, choć obecnie jest to mało prawdopodobne, że prokurator będzie chciał skierować do sądu akt oskarżenia. Pierwszym sygnałem będzie prawdopodobnie wezwanie do końcowego zaznajomienia z aktami postępowania. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy obrońcy, gdyż nigdy nie wiadomo do końca, co strzeli do łba prokuratorowi... zwłaszcza gdy w aktach postępowania znajdzie się niniejszy dokument, znaleziony u Ciebie podczas przeszukania.


***
[ UZUPEŁNIENIE ]

UPRAWA

Art. 63. 1. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi:
Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia (...) konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych (...) 14) Art. 63 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.120.826) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 lipca 2006 r.
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uprawiać znaczy „siać lub sadzić rośliny, pielęgnując je w okresie wzrostu i rozwoju”. Tu akurat ustawodawca bardzo precyzyjnie określił czego zabrania, niemniej w ocenie tego czynu zabronionego również znajdzie zastosowanie art. 1 § 2 k.k., który, jak to zostało wyżej wskazane „ pełni rolę regulatora odpowiedzialności karnej, gdyż w przeciwnym wypadku doszłoby do "...samobójstwa wymiaru sprawiedliwości, gdyby miał on reagować karami w zupełnie błahych wypadkach dopuszczania się przez sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary (...) rola regulatora odpowiedzialności karnej jest wówczas wskazana, gdy "...typ czynu zabronionego strzela poza cel". ”

I tak, jeśli zasadzisz sobie w domu czy we własnym ogródku 3 rośliny, nie poniesiesz kary. Granica jest oczywiście zawsze kwestią oceny, ale naszym zdaniem można przyjąć, że te trzy krzaczki uprawiane we własnych „czterech ścianach”, z przeznaczeniem na własny użytek będą naruszeniem błahym, nie stwarzającym zagrożenia dla dóbr prawnych, głównie z uwagi na niewielką szkodliwość samej marihuany i na niewielki (ściśle prywatny) rozmiar tej uprawy, co zgodnie ze zdroworozsądkowym podejściem nakazuje wykluczyć element szkodliwości społecznej takiego czynu.

Jeśli jednak zasadzisz te 3 rośliny na zewnątrz i będziesz je pielęgnował w okresie wzrostu i rozwoju a przez ten czas będzie choćby potencjalna możliwość, że ktoś zbierze i zażyje bądź udostępni pochodzący z nich susz – możesz ponieść karę. Subtelna różnica... Zdecydowanie odradzamy zatem hodowlę „na dziko”. Naszym zdaniem, wszelka uprawa pozostaje niekaralna dopóki mieści się w granicach tych 3 roślin i odbywa się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Przeszukanie

Oprócz przeszukania Twojej odzieży, na pewno zostanie przeprowadzone przeszukanie mieszkania w oparciu o uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że posiadasz narkotyki również w domu. Przeszukanie przeprowadzi Policja, która może wtargnąć do Twojego mieszkania za okazaniem odznaki, wykorzystując do tego art. 220 § 3 kpk. Działanie to jest w większości przypadków bezprawne... chociaż, skoro twierdzisz, że masz na własny użytek możesz przecież uprawiać w domu konopie w ilości większej niż 3 rośliny.

Istota tego trybu przeszukania polega na konieczności zatwierdzenia czynności przez prokuratora, na które również służy zażalenie. O tym jak ta gwarancja praw osoby zatrzymanej działa w praktyce – możemy się tylko domyślać na zasadzie analogii do zażaleń na zatrzymanie. Dla nieprofesjonalisty (tacy z reguły z zostają zatrzymani z suszem) jest to kolejna fasadowa procedurka

Działając w tym trybie Policja niestety znajdzie Twoje rośliny... Zachowaj spokój. Naszym zdaniem, jeśli nie masz ich więcej niż 3, po prostu nie będzie ich na swoim miejscu kiedy wrócisz do domu, w ciągu 24 godzin – znikną, i pojawią się w policyjnym laboratorium. Jeżeli natomiast będzie ich choćby nieco więcej, może się okazać że tak szybko do domu nie wrócisz... Bądź ostrożny! I nie bądź zachłanny – najlepiej podziel się ziarenkami z przyjaciółmi.

Zarzuty postawione będą podobnie, jak w przypadku posiadania – z pominięciem art. 1 § 2 k.k, czyli bez rozważenia czy uprawa 3 roślin w domowym zaciszu ma jakąkolwiek ujemną społecznie doniosłość.

Prawo milczenia

Po pierwsze – masz prawo do odmowy składania wyjaśnień tudzież odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania bez podania powodów, na każdym etapie postępowania (art. 175 kpk).

Jak dla nas, możesz odpowiedzieć:
samo wyrosło mi w doniczkach, to pielęgnowałem w celach ozdobnych. Ile ja tego suszu mogłem wyprodukować, jak to pewnie z 3 miesiące trzeba czekać? Brak szkodliwości społecznej czynu.

Inaczej mówiąc: hodowałeś dla siebie w celu uzyskania suszu i ze względów estetycznych (wygląd, zapach). Żadnych złych zamiarów nie miałeś w związku z tym. Nikomu nie musisz się z tego tłumaczyć.

Przesłuchanie

Na propozycję przyznania się do popełnienia zarzucanego czynu i dobrowolnego poddania się karze możesz zareagować szczerym śmiechem albo zwyczajnie kulturalnie odmówić. Najogólniej mówiąc – posiadanie niewielkich ilości suszu wraz z niewielkich rozmiarów uprawą to czyny bezprawne, ale pozbawione elementu szkodliwości społecznej. Grozi ci za to jedynie konfiskata.

Pisemko na taka okoliczność, załączone do protokołu, powinno brzmieć następująco:

Niniejszym pragnę wyjaśnić, że rośliny konopi indyjskich uprawiałem w celach ozdobnych, oraz zbioru niewielkiej ilości ziela przeznaczonej na użytek własny.

Jednocześnie wyjaśniam, że w mojej ocenie zarówno posiadanie marihuany w niewielkich ilościach dla osobistego użytku, jak i ozdobna uprawa rośliny konopi nie jest przestępstwem z uwagi na brak cechy społecznej szkodliwości czynu.

Drobne ilości marihuany, czy to w postaci całych roślin konopi, czy uzyskanego z nich suszu nie powinny być przedmiotem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości, gdyż wiążą się z ewidentnie błahym naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwagi na niewielką ilość i niewielką szkodliwość marihuany stwierdzoną w literaturze naukowej i podkreślaną od lat w przestrzeni publicznej, co zgodnie ze zdroworozsądkowym podejściem nakazuje wykluczyć element szkodliwości społecznej czynów, których przedmiotem są niewielkie ilości suszu czy uprawianych roślin.

Pragnę podkreślić, iż moje bezprawne działanie nie wyrządza nikomu szkody, nie stwarza zagrożenia dla niczyich dóbr, nie jest też wyrazem szczególnie złego zamiaru łamania prawa, który zasługiwałby na potępienie ze strony społeczeństwa w demokratycznym państwie prawnym, zatem nie może być uznane za zachowanie karygodne.

Normy prawne zabraniające posiadania i uprawy marihuany z pewnością służą ochronie zdrowia publicznego. Taki jest cel przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Naruszenie tych przepisów poprzez posiadanie czy produkcję narkotyków może być przestępstwem (czynem społecznie szkodliwym) w indywidualnym przypadku tylko gdy realnie zagraża chronionym dobrom prawnym takim jak zdrowie publiczne (zdrowie i życie ogółu). Innymi słowy: drobne naruszenia art. 62 i 63 ustawy, jak uprawa 3 roślin dla własnej satysfakcji, tudzież posiadanie drobnej ilości suszu nie powinny być traktowane jak przestępstwa, z uwagi na ewidentnie prywatny wymiar tych czynów, a także niewielką szkodliwość samej marihuany.

Posiadanie i uprawa na cele własnej konsumpcji jest oczywiście lekceważeniem zagrożeń jakie niesie zażywanie narkotyków, ale do takiego lekceważenia każda jednostka ma prawo w granicach swojej prywatności. Państwo nie może karać obywatela za styl życia, bo przekreśla to służebną rolę państwa wobec jednostki. Czyny popełniane w granicach prawa do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym nie powinny być traktowane jako społecznie szkodliwe.


Po przesłuchaniu żądasz doręczenia:
1)pisemnego zatwierdzenia zatrzymania osoby oraz rzeczy (narkotyków) – jeżeli nie zostało to wcześniej zgłoszone,
2)pisemnego uzasadnienia postawienia zarzutów,
3)postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania osoby/pomieszczenia jeśli takowe miało miejsce,
4)wezwania do zaznajomienia się z aktami postępowania.

Żądanie powyższych dokumentów odbywa się poprzez zgłoszenia do protokołu – o to wszystko zapyta policjant.

Jesteś wolny

Wychodzisz wolny i czekasz na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

Okręgowa Rada Adwokacka W BIAŁYMSTOKU
adw. ANTONI PICELUK
adw. Kazimierz Skalimowski
adw. Janusz Kramer

W BIELSKU-BIAŁEJ
adw. JERZY STWORZEWICZ
adw. Stanisław Perucki
adw. Krzysztof Staszkiewicz

Okręgowa Rada Adwokacka W BYDGOSZCZY
adw. BOGUSŁAW OWSIANIK
adw. Wojciech Makara
adw. Andrzej Biliski

Okręgowa Rada Adwokacka W CZĘSTOCHOWIE
adw. ALEKSANDRA PRZEDPEŁSKA
adw. Janusz Bilski
adw. Witold Pospiech

Okręgowa Rada Adwokacka W GDAŃSKU
adw. JERZY GLANC
adw. Janusz Masiak
adw. Dariusz Strzelecki

Okręgowa Rada Adwokacka W KATOWICACH
adw. Michał Konieczyński
adw. Zofia Grochowicz
adw. Tadeusz Hassa

Okręgowa Rada Adwokacka W KIELCACH
adw. JERZY ZIĘBA
adw. Bożena Gola
adw. Monika Kot

Okręgowa Rada Adwokacka W KOSZALINIE
adw. RYSZARD BOCHNIA
adw. Maria Kapsa
adw. Wojciech Kaczmarek

Okręgowa Rada Adwokacka W KRAKOWIE
adw. MAREK STOCZEWSKI
adw. Piotr Ochwat
adw. Janusz Sobczyk

Okręgowa Rada Adwokacka W LUBLINIE
adw. PIOTR SENDECKI
adw. Andrzej Banaszkiewicz
adw. Jerzy A. Sieklucki

Okręgowa Rada Adwokacka W ŁODZI
adw. ANDRZEJ PELC
adw. Ryszard Marcinkowski
adw. Zbigniew Wodo

Okręgowa Rada Adwokacka W OLSZTYNIE
Adw. Mirosława Pietkiewicz
Adw. Lech Sobolewski
Adw. Andrzej Jemielita

Okręgowa Rada Adwokacka W OPOLU
adw. JACEK ZIOBROWSKI
adw. Maria Fułat-Karbowska
adw. Marian Jagielski

Okręgowa Rada Adwokacka W PŁOCKU
adw. WIKTOR KOŁAKOWSKI
adw. Cezary Nowakowski
adw. Marek Szczygielski

Okręgowa Rada Adwokacka W POZNANIU
adw. ANDRZEJ REICHELT
adw. Bernard Rozwałka
adw. Krzysztof Szkurat

Okręgowa Rada Adwokacka W RADOMIU
adw. Krzysztof Krok
adw. Wacław Błoński
adw.Borysław Szlanta

Okręgowa Rada Adwokacka W RZESZOWIE
adw. WŁADYSŁAW FINIEWICZ
adw. Jacek Lewandowski
adw. dr Piotr Blajer

Okręgowa Rada Adwokacka W SIEDLCACH
adw. WOJCIECH TROSZKIEWICZ
adw. Janusz Steć
adw. Krzysztof Sikorski

Okręgowa Rada Adwokacka W SZCZECINIE
adw. ANDRZEJ GOZDEK
adw. Andrzej Zajda
adw. Piotr Dobrołowicz

Okręgowa Rada Adwokacka W TORUNIU
adw. JAN KWIETNICKI
adw. dr Tadeusz Felski
adw. Jolanta Florkowska-Madeja

Okręgowa Rada Adwokacka W WAŁBRZYCHU
adw. GRZEGORZ JANISŁAWSKI
adw. Andrzej Pawlikowski
adw. Wojciech Biegański

Okręgowa Rada Adwokacka W WARSZAWIE
adw. ZIEMISłAW GINTOWT
adw. Andrzej Orliński
adw. Włodzimierz Barański

Okręgowa Rada Adwokacka WE WROCŁAWIU
Dziekan - adw. ANDRZEJ MALICKI
adw. Jacek Giezek
adw. Edward Gorzelańczyk

Okręgowa Rada Adwokacka W ZIELONEJ GÓRZE
adw. Witold Majchrzak
adw. Jerzy Synowiec
adw. Krzysztof Szymański


Uwaga: Rzeczywistość może okazać się nieco odmienna od wersji zdarzeń przedstawionej w Poradniku.
Przedstawiamy tu jedynie modelowy schemat postępowania w przypadku ujęcia konsumenta, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich mozliwych sytuacji. Organy ścigania na pewno będą czynić wszelkie starania aby bezkarność konsumenta nie była tak kolorowa jak przedstawia ją Poradnik.
Liczymy tu równiez na Was - wszelkie uwagi na temat stosowania Poradnika w praktyce, będą mile widziane, bo przyczynią się do jego ulepszenia.
Wszelkie uwagi prosze słać na: gota@gota.pl lub niepajacuj@wolnekonopie.pl

PORADNIK 1.4 wersja pdf do pobraniaFREEHEMPZONE.COM - WOLNA STREFA KONOPNA
WOLNEKONOPIE.ORG - MARSZ WYZWOLENIA KONOPI 29.05.2010
OTWARTA PESTKA - ROLNICY ROLNIKOM ROZDAJĄ NASIONA
PESTKASHOP.PL - SENSIBANK.PLSensibank.pl - 2010-01-21, 22:25
:
Pragne poinformowac ze ten poradnik w wersji papierowej dodawany jest do przesyłek ze sklepu www.Sensibank.pl
ev. - 2010-01-21, 22:52
:
BIG UP WOLNEKONOPIE!

Świetny poradnik i niejednemu pomoże!
GroszekTHC - 2010-01-21, 22:58
:
Poradnik I klasa :)
Tomaszak47style - 2010-01-21, 23:02
:
wszystko piękne ale to tylko sposób na obejście prawa, i nie spocznę dopóki nie nastąpi legalizacja/depenalizacja.
marel - 2010-01-21, 23:10
:
Jesteście wielcy big up ;]
Od dziś moge spać spokojniej
Soterek - 2010-01-21, 23:13
:
Rewelacja dziekowa wielka. Wraz z tym poradnikiem uratowales DUPY nam wszystkim!
Farmerowicz - 2010-01-21, 23:17
:
Świetny poradnik, trzeba walczyć z tym pojechanym prawem na wszystkich frontach. W końcu nas dostrzegą.
lupens - 2010-01-21, 23:21
:
Ciekawych rzeczy się dowiedziałem :D Przyda się na przyszłość :D

Big Up :D ;]
buniek89 - 2010-01-22, 00:19
:
no takie lekturki mądre to ja z checią czytam ;] dobrze o tym wiedzieć, muszę to ziomkom pokazać ;P
Rafael31 - 2010-01-22, 07:17
:
Genialne, w tym momencie to my ustalamy zasady a nie policja :)
myślę że 1 i 2 art. KK można odnieść tak samo do uprawy na małą skalę na własny uzytek, mam rację?
przemo_zary - 2010-01-22, 08:52
:
Przyda się na pewno... ;]
Psy już nie będą miały tak łatwoo
reggaeMan - 2010-01-22, 11:16
:
Z tego co wiem to to miało się nazywać poradnik narkomana :]
kijekpatyk - 2010-01-22, 12:05
:
Poradnik I klasa! Ale miejmy nadzieje ze nikt nie bedzie mial przypalu i nie bedzie musial go uzywac. ;]
PRWR - 2010-01-22, 12:15
:
poradnik jest dobry niejednemu napewno uratuje dupe pozdro bless.. ;]
M_G - 2010-01-22, 12:36
:
No no bardzo ładny Art postaraliście się, tera poki nie mamy depenealizacji mozemy sie czuc w miare bezpieczniejsi

Napewno wielu uzytkownikom sie przyda.

Ciekawi mnie jak by wygladała ta luka prawna podczas hodowli, jak i rowniez posiadanie innych narkotykow-twardych(pytam sie tylko z czystej ciekawosci zeby nie było :D )
MS - 2010-01-22, 13:03
:
no cóż w naszym systemie prawnym wszyscy growerzy i briderzy dalej będą postrzegani jako ,, producenci narkotyków" (czyli mafia). Trudno będzie wytłumaczyć posiadanie kilku lasek w boxie czy na miejscówce.
Zrobiliście tym artykułem krok milowy w strone depenalizacji...
jeśli tylko ludzie będą świadomi i zechcą to wkuć dla własnego dobra to system się zdziwi ;]
wolność dla konopii, konopie dla wolności
Sid - 2010-01-22, 15:30
:
Chwała ci za to, że napisałeś ten poradnik :) ! Przejrzałem cały i jestem pod wrażeniem. Oby przeczytało go jak najwięcej osób, na pewno im się przyda.
Dj_Zurek - 2010-01-22, 15:48
:
Dokladnie mialo sie nazywac poradnik narkomana ale taka nazwa chyba jest bardziej akceptowana przez spoleczenstwo mysle ze trzeba to opublikowac na kartkach a4 i przyklejac na przystankach itp niech spoleczenstwo bedzie swiadome wielki kawal dobrej roboty :D
reggaeMan - 2010-01-22, 15:58
:
Do przesylek z pestkami, do zamowien wszelkich od dilera hl, co do przystankow to moze nie. Edukowac znajomych, niech wiedzą i niech stosują :>
perC - 2010-01-22, 15:59
:
Wczoraj na wieczór jak to czytałem to twarzyczka się uśmiechnęła ;]

Ale pytanie jeszcze jest takie... Czy to jest skuteczne i sprawdzone? Jeśli macie jakieś info chętnie bym poczytał :)
reggaeMan - 2010-01-22, 16:35
:
Sprawdzone, ale tylko z tego co mi wiadomo tylko raz...
g4ndzi0r - 2010-01-22, 18:09
:
no ładnie napisane :) tylko w praktyce może jest trochę inaczej..
Farmerowicz - 2010-01-22, 19:33
:
Jak ktoś ma jaja i ma w dupie darcie mordy i zastraszanie ze strony psów to praktyka pokryje się z teorią.
fcyogi - 2010-01-22, 20:04
:
Dobra robota!
Ciekaw jestem jak to się będzie miało w praktyce.
Ale na pewno można być już o wiele spokojniejszym mając tą wiedzę.
Co nie zmienia faktu, że nadal musimy walczyć o to o co walczymy!
leszczu - 2010-01-22, 20:47
:
Farmerowicz, hm wiesz co miejmy nadzieję że nikt nie będzie musiał z tego korzystać w praktyce jednak dla własnego dobra lepiej to znać
mam nadzieje że w tym roku na mwk będzie inaczej jednak powinna to być obowiązkowa lektura dla tych którzy przyjadą

Świetna robota dziękuje bardzo za wszystko co robicie bez Was w tym kraju było by o wiele gorzej...
siou - 2010-01-23, 07:08
:
Nedlugo wersja do pobrania w PDF, byc moze w przyszlosci zrobimy takie male ksiazeczki doczepiane do ciuchow.
yoyo
linuxik588 - 2010-01-23, 11:04
:
W sumie niewiem jak jest w praktyce i niechce wiedziec, ale niezapominajmy ze mamy my takze mamy prawa, watro poczytac i zapamietac.
sargon - 2010-01-23, 14:20
:
Dla mnie szacun za dojscie do tego ...
Ale czy zwykly obywatel ma szanse , znajac ten poradnik, naprawde przekonac ;] "wymiar sprawiedliwosci" ;] do jego zdania a pro po wykroczenia np posiadania ?
leszczu - 2010-01-23, 23:39
:
zależy od ilości jaką będziesz posiadał a raczej sposób w jaki przechowujesz
na pewno wszystko lepiej mieć w jednym miejscu i nie w woreczkach strunowych...
standardowy obywatel według mnie miał by spore szanse dzięki temu poradnikowi
...
trzeba tylko umiejętnie to wykorzystać
Linc - 2010-01-24, 11:05
:
Znakomity poradnik, od razu mnie "uspokoił"... mam nadzieję, że gdybym miał styczność z psami to nie ominąłbym żadnego szczegółu z poradnika (aczkolwiek oby takiego "spotkania" nie było). Wielkie dzięki! Trzeba się edukować ;] ;] ;]

Bless!
x5xmilenkax5x - 2010-01-24, 12:14
:
Dzięki :) .
mimik44 - 2010-01-26, 10:20
:
Witam co do tego poradnika to mam pytanie jak psy, prokurator, sąd by się pytali skąd posiadam bo na pewno się będą pytać, to co mam wtedy powiedzieć??
AreYouLoco? - 2010-01-26, 12:23
:
to wtedy mowisz ze:
Administrator napisał/a:
Na podstawie art. 175 kodeksu postępowania karnego przysługuje mi prawo do odmowy składania wyjaśnień, z którego w tym momencie korzystam i odmawiam odpowiedzi na wszelkie pytania.

w tym wypadu na to jedno...czytajcie uwaznie i szukajcie a znajdziecie!

nie musisz udzielac informacji skad masz. bo sprawa dotyczy tego ze ty posiadasz i jest niby ze jak wydasz dilera to masz lagodny wyrok. ale na to nie licz bo ludzie wydajacy innych u psow chyba wiesz jak koncza:D
alan93 - 2010-01-26, 16:14
:
poradnik świetny, dużo osób uratuje jeśli to co tu jest zostanie zastosowane w praktyce. :]
Rafael31 - 2010-01-26, 18:48
:
Wszystkim zaangarzowanym w w zbieranie i pisanie informacji do poradnika, wielki szacun dla WK z mojej strony!nikt nie wypowiada sie w kwesti niewielkich i odizolowanych od osób postronnych upraw, czy można je określić jako czyn o niewielkiej szkodliwości społecznej? chyba należało by wysłać pismo do MS o odpowiedź?
M4TEJKO - 2010-01-26, 22:03
:
Super poradnik pełen dobrych rad. Jednak najważniejsze abyśmy nie musieli wogołe go używać tylko sadzic i palic w spokoju. :)
mimik44 - 2010-01-27, 10:58
:
#AreYouLoco? a jeżeli sprawa trafi do sądu i tam by mi się pytali to co wtedy??
LewyGrower - 2010-01-27, 12:14
:
Dzięki wszystkim autorom za poradnik. Świetna robota brawo !
AreYouLoco? - 2010-01-27, 22:02
:
mimik44 napisał/a:
#AreYouLoco? a jeżeli sprawa trafi do sądu i tam by mi się pytali to co wtedy??


wlasnie caly myk w tym ze mowisz to podczas przesluchania i na rozprawie. masz do tego prawo wiec nie moga wyciagac z tego zadnych konsekwencji prawnych. a z doswiadczenia wiem ze im mniej powiesz tym lepiej dla ciebie.
mimik44 - 2010-01-28, 12:02
:
Dzięki za odpowiedź tego oczekiwałem pozdrawiam ;]
craxxi - 2010-01-28, 12:33
:
Poradnik rewelacja! Będę go czytać tak długo aż nauczę się go na pamięć;p Niech JAH wynagrodzi wszystkich pracujących nad tym poradnikiem urodziwymi zbiorami;]
PASTOR NAJGORSZ - 2010-01-28, 16:34
:
gratulacje dla autorów poradnika ;]
Administrator - 2010-01-28, 18:46
:
Wersja 1.1 poradnika juz zostala rozszerzona o uprawe, prosze o zaznajomienie sie z aktualną wersja.
Altus - 2010-01-28, 19:39
:
Wielkie dzięki za ten poradnik! Ukłony za to.
guzik - 2010-01-28, 19:43
:
super robota!! Naprawde swietny artykuł przyda sie kazdemu w trudnej sytuacji.

Jednak myslac od innej strony
Teraz wiekszosc zatrzymanych pokaze policjantowi wczesniej przygotowana notke ktora mowi
gram wam na nosie bo uwazam ze marihuana nie jest szkodliwa i to ze ja mam i posiadam nikomu nie szkodzi
to napewno kogos ruszy i moze sie cos zmieni niewiem czy na lepsze czy gorsze napewno ktos sie wkurzy
Administrator - 2010-01-28, 20:29
:
poradnik poprawiony wersja 1.2 o obroncow/adwokatow, prosze sie zaznajomic
dupsq - 2010-01-30, 16:33
:
Kawal dobrej roboty ;]

Pozdrawiam
kraszak - 2010-02-06, 02:34
:
Wszyscy dziękują to ja też podziękuje ale też o coś sie zapytam chodzi mi dokładnie o to zdanie

Kod:
zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek


Czy to nie znaczy że jeżeli prokuratorowi lub sądowi powiedział że miałem na cele medyczne to został bym uniewinniony
AreYouLoco? - 2010-02-06, 02:38
:
kraszak napisał/a:
Wszyscy dziękują to ja też podziękuje ale też o coś sie zapytam chodzi mi dokładnie o to zdanie

Kod:
zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek


Czy to nie znaczy że jeżeli prokuratorowi lub sądowi powiedział że miałem na cele medyczne to został bym uniewinniony


sumie tez dobre i ciekawe podejscie. ale skutek inny niz medyczny to spalenie sie a skutkow medycznych nie mozesz uzyskac legalnie. chociaz... wlasciwie mozna otrzmac bedrocan na podstawie recepty lekarza specjality i orzeczenia wojewody. ale to dluga droga zanim bedziesz mogl powiedziec panu niebieskiemu-mundurowi 'ale prosze pana wladzy ja to mam czysto w celach medycznych na astme':P
papryk999 - 2010-02-16, 10:26
:
nie została tu poruszona kwestia palenia blancika na przystanku.Co sie stanie jeżeli ludzie zadzwonia po pały,że jakaś osoba obok nich pali bata?czy wtedy to też jest znikoma szkodliwość czynu społecznego czy coć powazniejszego?mi sie wydaje ,że jeżeli sie to komuś nie podoba i powiadomił o tym organy ścigania,to jakaś szkodliwosć sołeczna jest.
GroszekTHC - 2010-02-17, 23:29
:
papryk999, no tak tego nie było ale wiadowo ze nikt nie będzie wymyślał różnych sytuacji, bo takich może być naprawde wiele, nie mam siły teraz tego czytać ale tam chyba było coś zeby nie palić w okolicach szkoły i ogólnie miejscach publicznych :)
Administrator - 2010-03-02, 18:29
:
NOWA WERSJA PORADNIKA DO POBRANIA !

wersja 1.3
reggaeMan - 2010-03-03, 12:00
:
Wezcie jakoś to zoorganizujcie. Najlepiej zróbcie:
http://www.otwartapestka.info/Poradnik1.1.pdf
Zmieńcie nazwę na
http://www.otwartapestka.info/Poradnik.pdf
I tak wiadomo o co chodzi, a potem po prostu nadpisujcie nowym poradnikiem... Bo klikam na ten 1.1 a tam jest poradnik numer 1.2 a 1.3 w ogole nie mozna znaleźć. I JEST BURDEL. Tak w ogóle umieście poradnik 1.4 bo wiem że jest :]

nie pajacuj
Overdragon - 2010-03-05, 13:37
:
Poradnik super ,pozdro dla autorów ;>
npr - 2010-03-11, 04:02
:
Jesli juz kiedys bylem zlapany i skazany za posiadanie (0,44g, wyrok: 240h prac spoleczynch w wymiarze 20h przez 12msc + dozor kuratora + koszty sprawy), to rowniez mam szanse na umorzenie z powodu znikomej szkodliwości społecznej, czy to juz zupelnie inna sprawa? Ehh, gdybym tylko wtedy posiadal taka wiedze.
Zielarzzielony - 2010-03-17, 21:07
:
npr napisał/a:
Jesli juz kiedys bylem zlapany i skazany za posiadanie (0,44g, wyrok: 240h prac spoleczynch w wymiarze 20h przez 12msc + dozor kuratora + koszty sprawy), to rowniez mam szanse na umorzenie z powodu znikomej szkodliwości społecznej, czy to juz zupelnie inna sprawa? Ehh, gdybym tylko wtedy posiadal taka wiedze.


wydaje mi się, że niestety już tego nie cofniesz. Jeśli nie mam racji to proszę mnie poprawić.
Aha właśnie, jest już ktoś kto musiał wypróbować poradnik w praktyce?
Administrator - 2010-04-06, 18:32
:
aktualna wersja

http://www.otwartapestka....nsumenta1_4.pdf
kzk87 - 2010-04-07, 09:38
:
Szczeze mowiac to juz sie raz madrzylem tak na policji jak w poradniu i pies powiedzial ze zaraz w morde dostane jak sie nie zamkne. Nic to nie zmienia niestety bo psy to pokurwieńce
Farmerowicz - 2010-04-07, 17:42
:
Za podniesienie ręki na przesłuchiwanego też są paragrafy niech nie czują się bezkarni.
kijekpatyk - 2010-04-08, 08:14
:
Musisz mieć ślady i obdukcję, a oni cię tak będą lali żeby nic nie było widać, a jak będzie widać to cię na dołek wezmą żeby znikło.
Farmerowicz - 2010-04-09, 20:10
:
Czyli lepiej ignorować zjawisko nadużywania praw przez funkcjonariuszy? Czy się wygra czy nie, sam fakt założenia takiej sprawy przeciwko policjantowi już jest dla niego uciążliwe.
antyop - 2010-04-11, 18:02
:
Haha polaczki jakby mogły to by loda zrobiły żeby wyjść z dołka a później płaczą, że polska policja jest brutalna. Jak oni wiedzą że mogą was bić i nic z tym nie zrobicie to się nie dziwcie, że dostajecie wpierdol. Tak jak wy uprawiacie out bo wiecie że nic wam nie grozi tak oni was katują, bo wiedzą, że cipki potrafią tylko krzyczeć JP w domu.
antyop - 2010-04-11, 18:08
:
A policja będzie regularnie dostawała wpierdol na ulicach teraz, wiara coraz bardziej sie wkurwia nowe pokolenie ma zupełnie inne priorytety. Dopóki będzie ścigana trawa, dopóty policja będzie bita i chuj.
M4TEJKO - 2010-04-15, 23:31
:
Człowieku co Ty bełkoczesz ?
kijekpatyk - 2010-04-16, 12:46
:
Ja jestem zdania MORDA NIE SZKLANKA NIE POTŁUCZE SIĘ. Dostawać wpierdol i śmiać się im w twarz patrząc na ich miny BEZCENNE.
sata - 2010-04-28, 22:06
:
kijekpatyk, zgadzam sie w 100% :D Poradnik jest genialny, i wierze, ze rzeczywiscie moze on zadzialac ;] Nie mozna dac sie zlamac i twardo trzymac sie swojego, przeciez wszystko jest tam opisane... wielkie brawa dla autorow!
djseban - 2010-05-31, 03:10
:
Mam pytanie. Czy policjant może coś zrobić za posiadanie takiego poradnika? Czy może coś takiego skonfiskować i użyć jako dowodu w postępowaniu karnym? I czy tak jak w poradniku, można wyrwać kartkę z "dowodu"?

Pozdrawiam
kamilo2w4 - 2010-05-31, 08:15
:
wydaje mi się ze nie mogą skonfiskować :/ , a tym bardziej użyć go w postępowaniu karnym
Kurtz - 2010-05-31, 12:19
:
Nie moga skonfiskowac, moze i poradnik jest psychoaktywny, ale na pewno nie fizycznie na organizm ;]
Zakaz posiadania jakichs tresci, czyli bibuly, to w komunizmie byl.
kamilo2w4 - 2010-05-31, 14:30
:
znając policje :wkurw: i nie tylko to nawet biedronki,czy muchy sa dla nich psychoaktywne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kamilo2w4 - 2010-05-31, 22:08
:
wiecie co ostatnio dużo myślałem i chodzicie zorganizujemy 2 marsz !!!!! :mrgreen: ;] ;P
kijekpatyk - 2010-06-02, 11:41
:
No ale trochę krucho z hajsem tak marsze cały czas robić. Ale np. w wakacje zrobić 2 to by było coś bo by zobaczyli że nie uaktywniamy się raz do roku tylko cały czas i może w końcu media by cos o tym wspomniały.
kamilo2w4 - 2010-06-02, 23:56
:
Zrobić 2 masz w wakacje to jest genialny pomysł !!!! ale zrobić w tym dniu tak aby każdy poszedł protestować pod urząd miasta na przykład ???!!!! :] :mrgreen: ;P
patryczekoo - 2010-07-04, 16:09
:
Powiem tak ... nigdy nie miałem przypału, ale mojemu ziomalowi dzięki temu poradnikowi udało uniknąć odpowiedzialności karnej. :mrgreen: ;]
zeddicus - 2010-07-14, 17:00
:
Każdemu się może przydać, ale lepiej nie mieć przypałów ;)
xghbx - 2010-08-23, 14:53
:
rewelka przyda sie nie jednemu ^^
Avieri - 2010-09-04, 13:32
:
Mam pytanie. Czy ten poradnik komukolwiek pomogl? Chcialbym sprawdzic jego wiarygodnosc, by w watpliwej chwili nie stracic nadziei, kiedy na komendzie mnie wysmiejac wierzac w cos takiego.
Druga sprawa. Nie ma problemu jesli znajda przy mnie dajmy na to sztuke palenia a w domu bedzie osmalone bongo i dajmy na to kolejne 2 giety?
krzysiekkk - 2010-09-09, 23:13
:
świetny poradnik mam nadzieję, że nie będe musiał kożystać z rad w nim zawartych ;)
Mroczson - 2010-09-14, 20:08
:
Kolega poruszył ciekawy temat.
Czy jeśli nie mam przy sobie jarania ale mam czarną lufe to tez mam przypał??
"jeżeli sprawca posiada środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek."
Mówi ze musi być charakterystyczna dawka, więc czy opał to też naukowo udowoniona dawka powodująca inny niż medyczny skutek??
piotrekjlbldz - 2010-09-26, 20:59
:
na pewno się komuś przyda !!!!! :spz:
andre1994 - 2010-09-26, 22:21
:
Mroczson, TAK, też masz przypał. Ale najprawdopodobniej (nawet bez zastosowania się do rad zawartych w poradniku) skończy się umorzeniem. Na jednego działa taka dawka na innego inna. Swoją drogą to okrutnie się zajebałem wytrzeszczem z lufki po woodstockowej :p
kijekpatyk - 2010-09-26, 23:12
:
Andre: jesli masz tak jak w opisie 15 lat to nie miales sie czym martwic :] . Gorzej z ludzmi co maja skonczone 17.
andre1994 - 2010-09-27, 23:21
:
Ależ kijek, ja się niczym nie martwię ;) Chyba źle odczytałeś mój post/ Zresztą wolałbym odpowiadać za siebie niż starych po sądach ciągać. Dlaczego gorzej ? Przecież przy odpowiednim zastosowaniu poradnika nic im nie grozi :)
kijekpatyk - 2010-09-28, 01:00
:
Andre: dobrze mowisz, poradnik dobra rzecz. Ale czy starzy beda sie bardziej martwic jak beda prowadzani po komendach czy jak ich dziecko bedzie mialo zawiasy albo wyrok do odsiadki?
andre1994 - 2010-09-28, 16:14
:
Myślę że moi starzy jednak woleliby żebym sam sobie latał po sądach. Powtarzam, przy zastosowaniu się do rad w poradniku nic strasznego nie grozi osobie PEŁNOLETNIEJ. Niestety nie ma poradnika dla nielatów ( I to bardzo dobrze, łebki nie powinni palić!). Z gówniarzami różnie bywa, zazwyczaj demoralizacja, niestety pod demoralizacje podpinają większość przestępstw i wykroczeń ( Wyrażanie własnego zdania) więc zrobisz kilka głupstw i recydywa.
Ipkinss - 2010-09-28, 18:06
:
Poradnik jest zajebisty napewno mi sie przyda ! Psy maja klękać a nie zamykac !!
Pozdrawiam Jaraczy Zielska.
andre1994 - 2010-09-28, 19:55
:
Z pewnością ci się przyda. Ciekawe tylko ile czasu zajmie im zdobycie nakazu, bo adres już mają misu ;)
kijekpatyk - 2010-09-28, 21:56
:
Moga zrobic przeszukanie na wezwanie komendanta w sytuacjach nie cierpiacych zwloki czyli np gdy mozesz ukryc/zniszczyc dowody i pozniej prokurator w ciagu 7 dni dopiero wydaje nakaz. Wiec moga zrobic przeszukanie na spontanie w kazdej chwili w jakiej im sie uwidzi.
andre1994 - 2010-09-28, 23:21
:
Mam nadzieje że Ipkinss (Kojarzy mi się ta ksywa z Maską) Nie będzie się chwalił na łamach naszego forum uprawami :)
Administrator - 2010-09-29, 08:39
:
Poradnik już się przydał, dostajemy listy od zatrzymanych !
pysiow - 2010-10-20, 18:30
:
A co jeśli złapią nas z suszem z 3 roślinek?
a b c - 2010-12-28, 23:58
:
Zainteresowało mnie to wszystko. Ale mam pytanie , co jest z osobami nie pełnoletnimi ? ( Mniej niż 17 ) Jak są karane ? Co muszą robić żeby nie być karane ? Co z własną hodowlą ?

Pozdrawiam , czekam na odpowiedz :)
THC
krolmacius1 - 2011-01-15, 23:14
:
17 lat to raczej jak dorośli a poniżej to może jakiś kurator albo sprawa o demoralizacje... tak mi się wydaje ale są napewno tacy, którzy wiedzą lepiej... pzdr ;]
Henio:) - 2011-02-02, 03:03
:
No no ciekawy poradnik ;*) mam nadzieję że nie będzie musiał mi się przydawać. ale jednak warto wiedzieć takie rzeczy.
:spz:
tarn0pol - 2011-02-08, 05:52
: Temat postu: Re:
hmmm co do pytań tam paru osób a pro po konkretnych sytuacji to ogólnie według mnie zasada najważniejsza ( no oprócz gadki z nimi zamiast milczenia) to nie godzić się aby podać się swobodnie karze.
I to jest prawda uniwersalna i najważniejsza bo te inne dodatki które mogą pomóc typu 3 numery do adwokatów czy zażalenie to dodateki ( jak wszyscy w wawie bedą podawac 3 głównych w okregu to w końcu prokuratorzy się ogarną :P i ta próba manipulacji odpadnie ;P ale próbować zawsze można :) )

Bo co by kto tam nie miał jakiej sytuacji to zawsze i tak lepiej w sądzie przedstawić swój punkt widzenia , gorzej napewno nie będzie ;)

a ja mam pytanie bo juz 2 razy mnie pacneli ( czmeu nie miałem takiej wiedzy jak mam dziś :P ) pierwszy raz tylko prace a teraz to juz zawiasy, no i pytanie czy jak mam zawiasy i dodatkowo w postanowieniu sądu że mam nie zażywać to czy to rozwiazanie ma jakieś szanse przebicia??

Gdyby nie te sprawy polazł bym na przypał , sprawdzić czy działa :)


ps racja że czasem są komiczni ;) za pierwszym razem z kumplem mieliśmy "wpadkę" to mnie jakiś ogarnięty przesłuchiwał jak nic w domu nie znaleźli to tylko powiedział ze na obiad się spieszy i szybka piłka(nawet dołka nie było 5 h i tyle) za to kuplel trafił na amatorów 2 młodych nawet nie wyszło z pokoju od niego i juz mu mówią że zaczołem sypać :) nosz matoły ;P

pozdrowienia dla wszystkich pozytywnych ludzi nie musisz palić ziela żeby bYć dobrym człowiekiem ale jaranie na pewno nie przeszkadza :) )
zawas01 - 2011-02-26, 12:28
:
Pytanie odnosnie tego czy jeśli ktos wstawi swoje zdjęcie z widoczną twarzą a obok krzaczor zielska czy moze za to przypal zgarnąć???
zawas01 - 2011-02-26, 13:22
: Temat postu: Pytanko
dodam ze zdjęcie na necie bylo 2 dni i obejżalo je 5 os jego znajomych byl to krzak z przed 2 lat
patryczekoo - 2011-02-27, 18:39
:
Jeśli dwa lata temu to co mogą zrobić...
ichiro - 2011-03-15, 15:00
:
ciekawe czy sie sprawdzi niedlugo sie przekonam na wlasnej skorze :?:
xenomorda - 2011-03-27, 23:15
:
Siema wam wszystkim! mam taki problem,w dzisiaj w nocy z soboty na niedziele mielismy maly przypał, poddalismy sie z ziomkiem dobrowolnie karze bez skladania wyjasnien, za posiadanie ja 0,25 on 0,35 g, dostalem 500 zl on 800 i oboje jakis 2 letni okres proby czy cos takiego i tu wlasnie sie zaczyna problem bo byłem wtedy jeszcze dobrze napruty alkoholem i nie pamietam wszystkiego co mowili. nie wiem co z tym dalej zrobic? i jak to ugryzc? czy to zostaje w papierach? mam skladac jakis wniosek o umorzenie postepowania czy co? POMOCY!!!
Kurtz - 2011-03-27, 23:44
:
Jestes klasyczny przykladem naduzycia wladzy. Jesli byles pijany nie powinni byli Cie przesluchiwac. Okres proby to po prostu wyrok w zawieszeniu.
Pociesze Cie, ze to tylko wniosek policji do prokuratury. Bedziesz mial sprawe w sadzie i tam mozesz odwolac zarowno zeznania, jak i dobrowolne poddanie sie karze.
To co mozemy Ci poradzic, to zebys odwolal dobrowolne poddanie sie karze i wnioskowal o umorzenie sprawy.
xenomorda - 2011-03-27, 23:53
:
oni cos mowili ze nie bede musial byc na zadnej rozprawie i ze przyjdzie tylko decyzja z sadu? wiec kiedy mam wnioskowac o umorzenie tej kary?
Kurtz - 2011-03-28, 00:02
:
Bo na rozprawe sie stawic nie musisz, jesli chcesz zostawic to tak jak wyglada na obecna chwile.
Natomiast o terminie i miejscu rozprawy powiadomiony bedziesz listownie.
Jesli godzisz sie na ten okres proby i ta cala grzywne, to nie musisz przychodzic.
Natomiast jesli chcesz cos z tym zrobic, to musisz sie na rozprawie stawic i walczyc.
A najlepiej tez wczesniej kontaktowac sie z prokuratorem i z nim rozmawiac.
xenomorda - 2011-03-28, 00:17
:
Qrde i teraz mam klina... jaka jest szansa sukcesu w takiej sprawie? jest sens sie bawic w to? jak długo informacja o moim wyroku zostaje w papierach? bo moze poprostu łatwiej zabulić tą grzywnę i pilnowac sie przez 2 lata...

A co do rozmowy z prokuratorem, jak najlepiej sie do niej zabrac? i czy w ogole mozna wygrac to samemu bez pomocy adwokata?
Kurtz - 2011-03-28, 00:36
:
Zakladajac, ze pojdziesz na ten 2 letni okres proby, to z rejestru skazanych znikniesz po pol roku od zakonczenia owego kresu proby, czyli po 2,5 roku od zapadniecia wyroku w sadzie. W praktyce niestety czesto trzeba o to zatarcie z rejestru trzeba rowniez wnioskowac, bo nawet to jest robione przez leniwych skurwysynow.
Z akt policyjnych natomiast wyleciec nie jest tak latwo, jak sie nie zacznie za tym chodzic to nigdy to nie nastapi. A nawet jak sie zacznie, to wcale nie ma jasnej drogi, bo decyduje o tym komendant posterunku, z ktorego Cie zlapali. Jesli uzna, ze ta informacja jest dla nich istotna do dalszej pracy, to odmowi i nic na to nie poradzisz.

Jesli chodzi o rozmowe z prokuratorem, to nic Ci nie powiem, nie znam sie na tym. Raczej trzeba sie starac przedstawic sie jako zwyklego obywatela nieszczesliwie wplatanego w w machine prawno-urzednicza i przede wszystkim powolywac sie na artykul o niskej szkodliwosci spolecznej czynu. Jak to nic nie da, to trzeba sie na to powolywac w sadzie.

Przeczytaj Poradnik, powinno Ci rozjasnic z ta niska szkodliwoscia.
xenomorda - 2011-03-28, 01:01
:
Dzięki za info, troche mi się rozjasnilo:)
W takim razie będę cisnął pro i stawie się na rozprawie, może coś z tego bedzie...
W końcu mogliby się zlitowac o te 0,2g Z tyxem zawinięte w 10zł:)
edukator - 2011-03-28, 03:02
:
Jeżeli chcesz możesz się skontaktować z Rzecznikiem Praw Osób Uzależnionych i Używających Narkotyków:
Telefon: +48 22 402 47 75
(stary: 0 517 933 301)
* Poniedziałek 13-14
* Wtorek 12-13
* Środa 10-11, 12-15
* Czwartek 10-11, 15-16
ul. Chmielna 26/19 (nr domofonu - 319, nr klatki - III), Warszawa 00-020
e-Kontakt przez stronę:
http://politykanarkotykow...id=3&Itemid=100
lub
e-mail (nie wiem czy aktualny): rzecznik(at)politykanarkotykowa.com

Jeszcze jeden poradnik (dr. prawa Mateusza Klinowskiego, w dużej mierze tożsamy z Poradnikiem Konsumenta Konopi):
http://www.narkopolityka....narkotykow.html
gryszczi_71 - 2011-05-18, 16:00
:
Witam, ostatnio mojemu koledze wbiła policja na chate, zawineli go na dołek pod zarzutem udostępniania ganji. Typ który go sprzedał powiedział że kupował od niego we wrześniu chociaż kumpel nigdy nie dilował, nie był wcześniej karany, w domu nic nie znaleźli, przy sobie też nic nie miał. Na dołku przyznał sie że palił, zabrali mu telefony jako dowody, włosy na ekspertyze. Dostał zarzut udostępniania, ma mieć sprawe, jeszcze nie wiadomo kiedy i do sprawy ma dozór 2 razy w tygodniu. Jak pisałem, typ który na niego najebał mówił że kupił od niego i palili we wrześniu a kumpel powiedział że palił z nim w styczniu, więc zeznania też sie troszke nie zgadzają. Poradźcie co ma robić, jak odpowiadać na pytania skąd on to brał itd. Z góry dzięki za pomoc
edukator - 2011-05-18, 16:10
:
Słowo przeciwko słowu... niech zmieni zeznania, że nie palił i w ogóle w Polsce nigdy nic tylko w Holandii/Czechach. Jakby co, niech mówi, że wcześniej mówił tak bo się zestrachał psów i chciał już zakończyć przesłuchanie.
Nigdy nic nie udostępniał ani nie sprzedawał.
THC we włosach ma jeszcze z Holandii/Czech (utrzymuje się koło 3 miesięcy).
Niech przeczyta Poradnik i skontaktuje się z Rzecznikiem (kontakt wyżej).
Jeżeli tel są czyste to chyba nie mają żadnych dowodów na niego.

Powodzenia!
gryszczi_71 - 2011-05-18, 17:19
:
na telefonie miał zdjęcia roślinki (której już dawno nie ma) i esy o paleniu, może być to uznane jako ew. dowód? Dzięki za rady
edukator - 2011-05-18, 18:49
:
Nie znam się, ale chyba smsy mogą być niebezpieczne... a foto roślinki było robione w Holandii/Czechach (o ile nie widać że to w PL).
W nowych telefonach z GPS zdjęcia (a może i filmy) mogą mieć zapisaną lokalizację (współrzędne) gdzie były robione. Więc uwaga na to.
gryszczi_71 - 2011-05-19, 21:08
:
ok, przekaże mu wszystko, jeszcze raz dzięki ;]
Limanowski - 2011-06-25, 01:46
:
Wszyscy piszą, że pojebane prawo... może i pojebane, ale, jak nawet piszę w poradniku, według prawa jak masz maryśke, nie powinni cię karać. Niestety policyjna praktyka wygląda dużo gorzej... :|
geniuswww - 2011-08-31, 16:08
:
Witam. Otóż miałem przykrą niespodzianke. Do domu wjechali mi kryminalni, zrobili przeszukanie znaleźli wagę i fotki. Na badaniach wyszło iż w jednej fotce była odrobina marihuany, dosłownie pyłek nie robili mi nawet badań na obecność narkotyków. Głównie chodziło o nielegalną uprawę znaleźli 36 krzaków. Na początku wkręcali, że to moje ale znaleźli właściciela. Jednak obok rósł mój jeden. No i musiałem się przyznać, ogólnie wyszło że miałem dwa, drugiego sam im pokazałem :evil: Więc przyznałem się do uprawy dwóch krzaków oraz posiadania suszu w domu. W protokole zostało napisane, że nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z narkotykami nie znam nikogo kto by sprzedawał nie znam tego kolesia co mnie sprzedał i miał większą uprawę, ale go widziałem na jego plantacji. Powiedziałem że miałem nasionka z internetu a krzaki miałem zebrać w jesieni dla własnych potrzeb. Ściąłem dwa liście i spaliłem stąd odrobina suszu w woreczku. Nigdy wcześniej nie bylem karany. Przed chwilą mnie wypuścili siedziałem 48h. Pytali się czy sam chcę się poddać karze, zgodziłem się. Typ, który pisał protokół chciał odrazu ustalić karę z prokuratorem, jednak nie mógł się dodzwonić, powiedział że dostane dozór kuratora i zawiasy.
Po wyjściu zacząłem się interesować tą sprawą przeczytałem setki postów i poradników, byłem u adwokata na poradzie. I wiem teraz, że źle zrobiłem godząc się na karę. Wiem, że można się z tego wycofać i tak też zrobię. Minął tydzień od wypuszczenia, ale na razie nic mieli dzwonić ale nie dzwonią.
Czytałem poradnik na pierwszej stronie i wydrukowałem sobie ten papier co mam go dolączyć do zeznań( to że to niska szkodliwość itp.). Kiedy to dołączyć do zeznań??? Iść na policje i dołączyć czy dopiero jak zadzwonią i będą coś chcieć. Doradzcie co teraz mam robić i co realnie mi grozi. Wiadomo jak to na forach prawniczych, czy u adwokata. Dużo gadania straszenia i wyrecytowanych formułek. Wiadomo lepiej was zrozumie i podacie przykłady z własnego życia. POMOŻECIE??? :)
edukator - 2011-08-31, 16:24
:
Im szybciej to zrobisz tym lepiej.

Możesz się także skontaktować z Rzecznikiem Praw Osób Uzależnionych i Używających Narkotyków:
Telefon: +48 22 402 47 75
* Poniedziałek 13-14
* Wtorek 12-13
* Środa 10-11, 12-15
* Czwartek 10-11, 15-16
ul. Chmielna 26/19 (nr domofonu - 319, nr klatki - III), Warszawa 00-020
e-Kontakt przez stronę:
http://politykanarkotykow...id=3&Itemid=100
lub
e-mail: rzecznik(at)politykanarkotykowa.com
geniuswww - 2011-08-31, 19:08
:
Ale że co??? Ten papier zanieść, czy nie poddawać się dobrowolnie karze. Jeśli o to chodzi to i tak mnie muszą wezwać żebym usłyszał propozycje kuratora i wtedy się zgodzę albo nie. A jeśli nie zadzwonią to pewnie sprawa idzie do sądu czyli tak jakbym się nie poddawał dobrowolnie karze.
edukator - 2011-09-01, 17:45
:
Mówiłem o odwołaniu dobrowolnego poddania się karze.
geniuswww - 2011-09-10, 13:20
:
Minęły już ponad dwa tygodnie odkąd wyszedłem z dołka. Jak na razie nikt nie dzwoni, nie przychodza też żadne listy. Czy to normalne??? Ile mam czekać jak by coś miało być???
lalamido70 - 2011-10-24, 14:00
:
TO ZA PICIE I POSIADANIE WÓDY TEŻ POWINNI KARAĆ,WÓDA TO TEŻ NARKOTYK I TO Z TYCH CIĘZKICH BO ZMIENIA ŚWIADOMOŚĆ,UZALEZNIA I W SZYBKIM TĘPIE DEGRADUJE CZLOWIEKA,ALE JEST JAK NAJBARDZIEJ LEGALNE,A TERAZ CIUT ODEMNIE:

MAM STWARDNIENIE ROZSIANE ODMIANĘ BOLESNĄ,PALĄC MARIHUANĘ BÓL PRZECHODZI,LEPIEJ CHODZĘ,JJEM BO CAŁY DZIEŃ ŁYKAM TRAMAL PRZECIW BÓLOWI I NA JEDZENIE NAWET NIE MOGĘ SPOJRZEĆ, PODSUMUJMY:
WÓDA WYNISZCZA SPOŁECZEŃSTWO A JEST LEGALNE, A ZIOŁO CO ANI AGRESJI NIE POWODUJE,ANI TEŻ TAK NIE UZALEŻNIA I NIE MA SIĘ SZAJBY JAK PO WÓDZIE!!! GDYBY NIE ZIOŁO DO TEJ PORY BYM SIĘ ZAPIŁ,3 ODWYKI NIE POMOGŁY,A JAK ZACZOŁEM PALIĆ ZIOŁO ODŻUCIŁO MNIE OD WÓDY,7 LAT MAM ROZPOZNANIE ESEMKI,CHODZĘ,CZUJE SIĘ DOBRZE,TYLKO STRASZNY BÓL I MDŁOŚCI PO TRAMALU,TO JEST NAJGORSZE!! W DZIEŃ NIE JJEM BO NIE PALĘ ZIOŁA BO NIERAZ MOSZĘ KOGOŚ ZAWIEŚĆ,A WCZEŚNIEJ JUŻ STRACIŁEM ZA WÓDĘ PRAWKO NA 3 LATA I NIEDAWNO JE ODEBRAŁEM BO ZA 12 RAZEM ZALICZYLEM EGZAMIN!TAK ZE ZA ZIŁO NIE CHCIAŁ BYM STRACIĆ PRAWKA,PIJE TRAMAL,JEST MI NIEDOBRZE,ALE JAK NADCHODZI WIECZÓR SIADAM I PRZEDY SOBIE PALĘ,JEST SUPER JEŚĆ SIĘ CHCE BÓLU NIE CZUJESZ I TYCH WSZYSTKICH WYMIOTÓW I LEPIEJ CHODZĘ!!!! TO DLA CZEGO MARIHUANA MA BYĆ NIELEGALNA A WÓDA CO WYNISZCZA POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OD DAWIEN DAWNA ,JEST LEGALNA?!!!!!! PALĘ ,NIECH MNIE ŁAPIĄ,PALĘ DLA SWOJEGO ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA,BO DO TEJ PORY BYM NA WÓZKU JEŹDZIŁ,ALBO SIĘ ZAPIŁ!!!!!!! ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE I NIE BOJE SIĘ TEGO ZAKAZU,POPROSTU TO JEST MOJE LEKARSTWO BO TEN KRAJ NICZEGO MI NIE MOŻE ZAPEWNIĆ CHOREMU NA STWARDNIENIE ROZSIANE Z 20% UBYTKIEM NA ZDROWIU W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ,ANI INTERFERONU ,NO NIC,A PÓŹNIEJ POWIEDZĄ ŻE JUZ ZA PÓŹNO NA LECZENIE,POWINNO SIĘ WCZEŚNIEJ!!! PALĘ I BĘDĘ PALIŁ!!!! JAK NIE TO PODAM TE PAŃSTWO DO SĄDU ZA DYSKRYMINACJĘ CHORYCH I ZABRANIANIE PRZEZ PRAWO SAMO LECZENIE,A OD PAŃSTWA NIC NIE DOSTAŁEM I NIE DOSTANĘ!!!!
;]
PikuSiu - 2011-10-27, 15:41
:
Zajebiscie napisane :spz:
obi - 2012-10-27, 14:19
:
Wielkie dzięki za poradnik!

Niech każdy się dowie o tym poradniku!!! ;]
fan1978 - 2013-01-28, 19:17
:
WIELKI SZACUN ZA TEN PORADNIK
GroszekTHC - 2013-03-08, 18:04
:
zamiast zapalniczek czy tam jakiś przypinek do pakietów OP powinny być poradniki :gnida: